Impressum
You are here: Home \ Impressum

Spoločnosť People Elements, spol. s r.o.sa teší vašej návšteve na našich internetových stránkach ako aj vášmu záujmu o našu firmu a naše služby.

Autorské práva – copyright

Všetok textový a multimediálny obsah a akékoľvek informácie uverejnené na stránke www.angazovanost.sk sú vlastníctvom autorov a ďalších osôb, ktoré sa podieľajú na ich tvorbe v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z.

Spoločnosť People Elements, spol. s r.o. umožňuje prezeranie a preberanie akýchkoľvek materiálov a dokumentov z tejto lokality na osobné a nekomerčné účely. Všetky zverejnené dáta a údaje na stránkach www.angazovanost.sk sú chránené autorskými právami. Pod túto ochranu spadá najmä akákoľvek reprodukcia, pozmeňovanie, preklad, ukladanie a spracovávanie v iných médiách, vrátane ukladania a spracúvania na elektronických nosičoch. Akékoľvek použitie chráneného obsahu, či už celkové alebo čiastočné, je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti People Elements, spol. s r.o.Súhlas iných subjektov je vždy možné získať výlučne prostredníctvom spoločnosti People Elements, spol. s r.o. Rovnakými právami sú pritom chránené aj obsah aj štruktúra stránky.

Zodpovednosť za chyby

Informácie, ktoré na nej nájdete o spoločnosti People Elements, spol. s r.o., boli zostavované s maximálnou mierou pozornosti. Aj napriek tomu však nie je v našich silách garantovať úplnosť a správnosť všetkých údajov. Spoločnosť People Elements, spol. s r.o. preto nepreberá zodpovednosť za žiadne chyby v obsahu tejto stránky.

Spoločnosť People Elements, spol. s r.o. taktiež nepreberá zodpovednosť prípadné škody spôsobené použitím nástrojov ponúkaných na tejto stránke, pokiaľ tieto nástroje nie sú používané po konzultácii a pod dohľadom pracovníkov a partnerov spoločnosti People Elements, spol. s r.o.

 

Ochrana dát a osobných údajov

Spoločnosti People Elements, spol. s r.o. veľmi záleží na ochrane zákazníkov. Ochrana osobných údajov nie je výnimkou.

Odoslaním svojich osobných údajov prostredníctvom formulárov alebo dotazníkov z tejto webovej lokality dávate automaticky súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. na dobu neurčitú. Osobné údaje sú chránené bezpečnostným systémom. Akékoľvek osobné údaje zadané na portáli www.angazovanost.sk budú uložené, spracované výlučne za účelom personalizácie, zasielania výsledkov meraní, produktových informácií alebo predkladania ponúk. Spoločnosť People Elements, spol. s r.o. vám zaručuje, že s vašimi údajmi bude zaobchádzané ako dôvernými údajmi podľa platných predpisov o ochrane osobných údajov a osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.