Firemný teplomer angažovanosti
You are here: Home \ Firemný teplomer angažovanosti

Teplomer angažovanosti vo firme

Prostredníctvom nasledujúcich otázok získate náhľad na to, ako prostredie firmy podporuje angažovanosť zamestnancov. Tieto otázky sú iba vrcholom ľadovca zisťovania celkovej angažovanosti vo firme a pomôžu Vám odhaliť oblasti, ktorými sa je potrebné zaoberať.

Áno Čiastočne Nie
Sú všetky pozície a procesy vo firme zorganizované s ohľadom na zákazníkov (externých aj interných) ?
Sú zákaznícke potreby a spokojnosť pravidelne zisťované a zistenia používané na zmeny vo firme?
Má firma jasne zadefinovanú a komunikovanú misiu, víziu, stratégiu a kultúru?
Vyznačuje sa prostredie firmy nízkou byrokraciou, vysokou dôverou, vysokým výkonom a zmysluplnými riadenými zmenami?
Sú ľudské zdroje partnerom biznisu (rozumejú biznisu) a ich aktivity podporujú zvyšovanie odbornosti a výkonnosti celej firmy?
Sú zamestnanci považovaní za hodnotu firmy a ich vedomosti, schopnosti a zručnosti za konkurenčnú výhodu?
Používajú všetci riadiaci pracovníci ako manažérske, tak aj líderské kompetencie a schopnosti?
Je komunikácia riadiacich pracovníkov otvorená, pravdivá a odráža sa v ich konaní?
Sú všetkým zamestnancom firmy jasné ich role a prejavujú stotožnenie s nimi?
Majú zamestnanci podporu, voľnosť a právomoci na vykonávanie svojich rolí?
Sú ciele všetkých zamestnancov odvodené od stratégie, sú SMART a pravidelne merané a vyhodnocované?
Je úroveň plnenia individuálnych, tímových a firemných cieľov zdrojom pre odmeňovanie / oceňovanie zamestnancov a ich následný rozvoj?
Meriate pravidelne angažovanosť / spokojnosť / motivovanosť zamestnancov a meranie používate na plánovanie a realizáciu zlepšení vo firme?
Preukazujú riadiaci pracovníci firmy vysokú úroveň angažovanosti?

0

Súčet získaných bodov Vám na teplomere angažovanosti ukáže, ako súčasné prostredie firmy umožňuje jednotlivcom, a tým aj celej firme dosiahnuť maximálnu možnú mieru angažovanosti.

Počet 10-14:

Gratulujeme, máte skvelý základ pre dlhodobé udržanie angažovanosti. Nezabúdajte však, že zmena a vývoj je prirodzený a to, čo funguje dnes, nemusí o pár mesiacov. Meraním si udržiavajte prst na pulze Vašej spoločnosti a kreatívne reagujte na jej potreby. Inšpiráciu nájdete aj na našom webe.

Počet 5-9:

Ste na dobrej ceste k tomu, aby vnútorné prostredie firmy podporovalo angažovanosť. Sústreďte sa cielene na tie oblasti, ktoré Vám z merania vychádzajú nízko. Cielenými akčnými plánmi a aktivitami, napr. aj z časti nášho webu Inšpirujte sa, môžete docieliť pozitívnu zmenu.

Počet 0-4:

Vnútorné prostredie bráni rozvoju maximálnej angažovanosti. Odporúčame Vám zistiť hĺbkovým dotazníkom reálny stav a na základe neho pripraviť celkový plán zmeny a rozvoja podľa zistených priorít. Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať.