Zvyšovanie angažovanosti podľa výsledkov prieskumu medzi zamestnancami spoločnosti JTI a implementácia regionálnych opatrení v globálnom rozsahu.

O spoločnosti:

Japan Tobacco International (JTI) je jedným ze najväčších producentov tabakových výrobkov. V svojom portfóliu má značky ako Camel a Winston, celosvetovo zamestnáva asi 250 000 zamestnancov a je prítomná v 120 krajinách sveta.

Výzva:

Najväčšou výzvou je posilnenie pozície a zlepšenie imidžu spoločnosti JTI na pracovnom trhu. Tabakové spoločnosti majú na pracovnom trhu všeobecne slabšie postavenie. Štúdie preukazujú, že 40 – 50 % záujemcov o  prácu by principiálne odmietlo pracovať pre výrobcu tabakových produktov.

Pre JTI bolo preto kľúčové stabilizovať a rozšíriť počet zamestnancov, ktorí budú angažovaní, čím v konečnom dôsledku stúpnu aj výnosy spoločnsti.

Ciele:

Jörg Schappei, viceprezident HR v JTI: „Je rozhodujúce vedieť, čo si zamestnanci myslia a čo potrebujú, aby podávali dobré pracovné výkony. Rola vedenia spoločnosti spočíva v tom, aby dokázala vytvoriť prostredie, v ktorom zamestnanci podávajú najvyššie výkony a tým vytvárajú pre spoločnosť konkurenčnú výhodu.“

Spokojnosť a primerané platové ohodnotenie zamestnancov je v dnešnej dobe pre väčšinu firiem už štandardom. JTI však chcela ísť ďalej a v období 2008 – 2009 zisťovala, do akej miery sú zamestnanci angažovaní a čo može urobiť, aby zvýšila ich angažovanosť.

Meranie a výsledky:

Približne 8 500 zamestnancov v regióne Ruska, Spoločenstva nezávislých štátov a Balkánu bolo vyzvaných, aby anonymne vyplnili dotazník so 60 otázkami, ktorý bol vytvorený špeciálne pre JTI. Otázky sa týkali vízií o spoločnosti, spôsobu vedenia spoločnosti, orientácie spoločnosti, platobných podmienok, výkonného manažmentu a kvality lokálneho manažmentu. Dotazník vyplnilo 78 % zamestnancov z oblastí marketingu, predaja a výroby.

Merania ukázali, že JTI je vynikajúci zamestnávateľ, a to či už v absolútnych číslach, alebo v porovnaní s normami, ktoré stanovila agentúra Towers Watson. V oblasti angažovanosti 90 % zamestnancov stojí za svojím zamestnávateľom, podporuje firemné hodnoty a odporúča JTI ako dobrého zamestnávateľa. Až 94 % zamestnacov potvrdilo ochotu angažovať sa pre JTI viac, než je bežné, aby tým prispelo k rozvoju firmy.

Podľa výsledkov meraní medzi kľúčové faktory vplývajúce na angažovanosť patrí aj kvalita vedenia spoločnosti, vzájomný rešpekt, jasná línia vedenia, blaho zamestnanca, uznanie výkonu jednotlivca a férový system odmeňovania.

Ďalšie kroky:

Vedenie JTI bolo s výsledkami meraní spokojné, no uvedomovalo si, ako veľmi dôležité je stabilizovať a zlepšiť momentálny stav. Preto podniklo tri kroky:

Prvým bolo oboznámenie zamestnancov s výsledkami merania. Každý zamestnanec dostal tieto informácie od prezidenta spoločnosti  v svojej krajine. Cieľom bolo zabezpečiť dobrú komunikáciu medzi zamestnancami a vedením spoločnosti. Lokálne boli vytvorené pracovné skupiny, ktorých úlohou bolo zistiť, čo spôsobuje lokálne rozdiely a navrhnúť opatrenia na zlepšenie.

Druhým krokom bolo uplatnenie lokálnych opatrení. V niektorých prípadoch boli ihneď uskutočnené konkrétne opatrenia, v ďaľších prípadoch sa opatrenia transformovali do zmien v dlhodobých cieľoch. Boli spustené iniciatívy v odmeňovaní, otvorenosti v komunikácii, rozvoji zamestnancov a vízii smerovania spoločnosti. Všetky iniciatívy boli opatrené rovnakým logom ako dotazník, aby sa zvýraznila súvislosť medzi dotazníkom a iniciatívami.

Tretím a rozhodujúcim krokom bolo využitie zistených poznatkov v praxi. Potrebná bola koncepčná konzistencia, implementácia opatrení aj v globálnom rozsahu a skĺbenie globálnych cieľov s lokálnymi, aby zohľadnili kultúrne rozdiely jednotlivých trhov.

Záver:

Spoločnosť JTI bola natoľko motivovaná výsledkami dotazníka a implemenovanými pozitívnymi zmenami, že požiadala agentúru Towers Watson, aby zvýšila angažovanosť aj v ostatných regiónoch.

Zdroj: towerswatson.com